AZERBAYCAN ÜRÜN P?YASASINDA KÖKEN ÜLKE FAKTÖRÜNÜN DURUMU: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Tüketici- Davran??lar?- Sat?n- Alma- Karar?- Köken- Ülke

Özet

Merkezi bir ekonomi yap?s?ndan serbest pazar ekonomisine geçi? sürecinde olan bir pazarda köklü de?i?imlerin ya?an?yor olmas? kaç?n?lmaz bir gerçektir. Pazardaki ürün alternatiflerinin say?s?, tüketici beklentileri ve tüketim kal?plar?nda h?zl? ve köklü de?i?imlerin olmas? geçi? sürecindeki bu pazarlarda kendini daha net bir ?ekilde ortaya koyacakt?r. Tarihsel ve kültürel ba?lar sebebiyle Türkiye için önemli bir pazar olan Azerbaycan pazar?nda Türk ürünlerinin de?erlendirilmesinde köken ülke faktörünün etkili olup olmad???n? incelemek bu çal??man?n amac?n? te?kil etmektedir. Bu amaçla Azerbaycan??n ba?kenti Bakü?de anket çal??mas? gerçekle?tirilmi?tir. Ara?t?rma bulgular? Azerbaycan?da yabanc? markal? ürünlerin tercihinde köken ülke faktörünün önemli oldu?unu ve Azerbaycan tüketicilerinin yabanc? markal? ürünleri daha pahal? ve lüks bulduklar? ancak yerli ürünleri tercih etmenin daha do?ru bir karar olaca?? kanaatinde olduklar?n? ortaya koymaktad?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler