Finansal Geli?mi?li?in Gelir Da??l?m? E?itsizli?i Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Gelir- da??l?m?- e?itsizli?i- büyüme- finansal- araçlar- gini- katsay?s?- gelir- nedensellik.

Özet

Gelir e?itsizli?i ekonomide bireyler aras?ndaki gelir farkl?l?klar? ile gösterilir. Yoksulluk kavram?ndan farkl?d?r. Yoksulluk bireyin ya?am?n? sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar? s?n?rl? ?ekilde elde edebilmesidir. Gelir e?itsizli?inin ya?anmas? birçok ekonomik faktörü etkilemektedir. Gelir e?itsizli?inin ya?anmas? ülkenin büyümesi üzerinde ters etki yaratabilir. Di?er yandan finansal liberalle?menin ya?and??? ülkelerde ise büyümenin önemli unsuru olarak finans görülmektedir. Bu nedenle çal??mada gelir e?itsizli?i ile finansal geli?mi?lik aras?ndaki ili?ki ortaya konulmaya çal???lm??t?r. Sonuçta da gelir e?itsizli?i ile finansal geli?mi?lik aras?nda uzun dönemde bir ili?kinin var oldu?u belirlenmi?tir. Ayr?ca iki kavram aras?nda kar??l?kl? nedensellik ili?kisinin var oldu?u ortaya ç?km??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler