Sigortac?l?k Sektöründe Finansal Analiz Uygulamalar?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Sigorta- ?irketleri- Finansal- Analiz- Sigortac?l?k- Sektörü- Oran- Analizi- Tablo- Hayat- D???

Özet

Sigorta ?irketlerinde finansal tablolar analizi uygulamalar?, di?er tek düzen muhasebe sistemine göre kay?t yapan i?letmelerle ayn? yöntemlerle gerçekle?tirilirken, sigorta ?irketlerine özgü hesap plan? ile ayn? yöntemler kullan?lsada sigorta ?irketlerindeki farkl?l?k gösteren bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden dolay? de?i?ime u?ramaktad?r. Çal??man?n amac?, sigorta ?irketlerinin finansal tablolar?n?n di?er ?irketlerle kar??la?t?r?larak finansal tablo analizinde farkl?l?klar?n?n ortaya konulmas? ve özellikli bir sektör olan sigortac?l?kta finansal tablo analizinin ve yorumlar?n?n yap?larak sektörün analiz edilebilirli?inin artt?r?lmas?d?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler