TMS 12 GEL?R VERG?LER? STANDARDI KAPSAMINDA ERTELENM?? VERG? ve MUHASEBELE?T?R?LMES?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Ertelenmi?- Vergi- Gelir- Vergisi- Standard?- Varl???- Yükümlülü?ü- Mahsubu- TMS- 12

Özet

Gelir ve giderlerin ortaya ç?kma zaman? ile vergi mevzuat? taraf?ndan geçerli kabul edilme zaman? farkl? ise muhasebe kar? ile mali kar aras?nda geçici farklar olu?maktad?r. Geçici farklar?n vergi etkisi bilançoda ertelenmi? vergi varl??? veya ertelenmi? vergi yükümlülü?ü olarak; gelir tablosunda ise ertelenmi? vergi gideri veya ertelenmi? vergi geliri olarak raporlanmaktad?r. Bu çal??mada ertelenmi? vergi varl?klar?n?n, ertelenmi? vergi yükümlülüklerinin nas?l olu?tu?u örnek uygulamalar ile aç?klanm?? ve bunlar?n finansal tablolara nas?l yans?t?laca?? farkl? vaka çal??malar? ile ele al?n??t?r. Ertelenmi? vergi varl?k ve yükümlülüklerinin nas?l mahsup edilece?i de çal??mada örnek olaylarla aç?klanm??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler