AÇIK MEKÂNLARDA DUYUSAL TASARIM SÜREC?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Aç?k- Mekân- Peyzaj- Mimarl???- Duyusal- Tasar?m- E?itim

Özet

Bu çal??mada amaç peyzaj mimarl??? e?itiminde aç?k mekân tasar?m sürecinde duyusal tasar?m?n ön planda tutulmas?d?r. Peyzaj mimarl??? e?itiminde aç?k mekân-çevre tasar?m süreci duyusal tasar?m sürecinin bir parças?d?r. Bu çal??mada da bir stüdyo çal??mas? özelinde sürecin incelenmesi amaçlanm??t?r. Çevre Tasar?m Proje 6 Dersi kapsam?nda tamamlanan Ahmets Restaurant Çevre Proje tasar?m?na ait üç ö?renci çal??mas? detayl?ca duyusal tasar?m aç?s?ndan incelenmi?tir. Sonuç olarak; duyusal tasar?m ile tasarlanan Ahmets restaurant k?y? ve çevresi aç?k mekânlar?n duyularla hissedilmesi ve deneyimlenmesini amaçlayan birçok etkinlik çe?itlili?i sunan yarat?c? tasar?mlar elde edilmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler