Yazım Kuralları

 

Dil

Makaleler Türkiye Türkçesi, Türk Lehçeleri, İngilizce, Rusçanın yanı sıra tüm dillerde yazılabilir.

Makale hangi dilde yazılırsa yazılsın Türkçe ve İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimelerinin olması zorunludur. 

Makalenin Uzunluğu ve Şekil Şartları

Makalenin tüm bölümleri “Microsoft Word Document” formatında, yazı karakteri “Times New Roman” yazı tipi olup puntolar;

  • Başlık 12 punto ve kalın
  • Yazar isim/isimleri 12 punto
  • Metin, sonuç, kaynakça vd. 12 punto
  • Öz, anahtar kelimeler, dipnot 10 punto
  • Nota, tablo, şekil, resim yazıları vb. 10 punto

Makaleler örnek dosya üzerine yazılmalıdır. Metnin tamamında aralıklar önce ve sonra 6 nk. tek satır, her iki yana yaslı olmalı ve girinti kullanılmamalıdır. Nota, tablo, şekil, resim yazıları vb. önce ve sonra 0 nk ve tek satır aralığında yapılmalıdır. Tablo içi yazılar, sığmaması durumunda 8 puntoya kadar düşürülebilir. Makaleler mümkün olduğunca özlü ancak anlaşılır yazılmalı ve 25 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir.

Başlık

Başlık, makalenin ele aldığı konuyu en özlü biçimde yansıtacak şekilde oluşturulmalı, kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Başlık “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu ve ortalı olmalıdır.

Yazar/Yazarlar Bilgileri

Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi (isim, kurum, vb.) dosyada yer almamalıdır. Ancak makale kabul edildikten sonra baş editör tarafından yazara isim ve iletişim bilgilerinin eklenmesi için gönderildiğinde şu şartlara uyulmalıdır:

  • Yazar/yazarların adı ve soyadı açıkça belirtilecek şekilde başlığın altında, ortalı, “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu ve 1 satır aralığında olmalıdır.
  • Yazar/yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Öz

Makalenin esasını yansıtan Türkçe ve İngilizce “öz”ün yazılması gerekmektedir. Uzunluk en az 100 en fazla 300 kelime olmalıdır. Türkçe öz ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır. Özler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. “Öz”de çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. Öz, başlıktan ve yazar/yazarların isminden hemen sonra yazılmalıdır. Öz bölümünde mümkün olduğu müddetçe kaynak gösterilmemelidir.

Anahtar Kelimeler

Makale hangi dilde olursa olsun en az beş adet Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler/Key Words olmak zorundadır.

Nota, Tablo, Resim, Şekil ve Ekler

Nota, tablo, resim, şekil vb. metin içerisinde veya metnin sonunda uygun görülen yere numaralandırılmak veya başlıkla belirtilmek suretiyle yerleştirilmelidir. Ekler metin sonunda numaralandırılmış olarak yer almalıdır. Nota, tablo, resim, şekil vb. “Times New Roman” yazı tipinde yazılıp okunaklı olmak şartı ile yazar/yazarların uygun gördüğü 10 punto (ihtiyaç halinde 8 punto) yazılabilmalıdır.

Atıf ve Kaynak Gösterimi

Atıf ve kaynak gösterimi APA 5 yazım kıstaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Metin içinde atıfta bulunulan her kaynak, kaynakçada yer almalı veya kaynakçadaki her esere metin içinde atıf yapılmış olunmalıdır. Kaynakçada “yayında” şeklinde bir çalışmaya yer verilmesi durumunda bundan atıf yapılan çalışmanın yayınlanmak için kabul edildiği anlaşılmalıdır.

Metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı, yayın yılı, : ,  sayfa numarası parantez içinde yazılarak alıntı cümlesinin sonunda yer almalıdır. Örnek: (Sümer, 1912: 47)

Kaynak iki yazarlı ise yazarların soyadı yazılmalıdır. Ancak kaynakçada yazar isimleri kesinlikle yazılmalıdır. Örnek: (Sümer ve Gülbeyaz, 1912: 47)

Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” yazılmalıdır. Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalı, açıkça yazılmalıdır. Örnek: (Sümer ve diğerleri, 1912: 47)

Derleme çalışmalarında kaynak kişi ile görüşmeler metin içerisinde görüşmenin bittiği yere parantez içerisinde kaynak kişinin adı soyadı, kişisel görüşme, tarih yazılmalıdır. Örnek: (Kutluk Sümer, Kişisel Görüşme, 01.01.1912)

İnternet kaynaklarında metin içerisinde alıntının bittiği yere parantez içerisinde alıntının yapıldığı adres ve erişim tarihi yazılmalıdır. Örnek: (http://socialsciences.eurasianacademy.org/yazim-kurallari, 01.01.2015)

Kaynakçada, yazarlar başta soyadı açıkça yazılarak adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.

Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak, eğer aynı yazardan birkaç eser varsa yazar için kronolojik olarak hazırlanmalıdır.

Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden çok eserine kaynakçada ve metin içerisinde yer verilirken eserin yayım yılının yanında bir harf eklenmesi gerekir.

Kaynakçada kaynak kişi ile görüşmeler ayrı bir başlıkla ayrılmalı (Sözlü Kaynaklar), kaynak kişi adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, mesleği gibi kaynak kişiye ait bilgiler yer almalıdır.

Kaynakçada internet kullanımlı kaynaklar ayrı bir başlık ile ayrılmalı (İnternet Kaynakları), alıntının yapıldığı adres yazılmalı, tarih yazılmamalıdır.