EDEB?YAT TERAZ?S?N?N KEFELER?: MET?N VE YAZAR

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Yazar- metin- edebî- eser- ili?ki

Özet

Edebî metinler için tart???lmaz bir gerçek varsa o da metin ve yazar?n iç içeli?idir. Bir edebî metin incelirken yazar?ndan ba??ms?z dü?ünülemez. Her edebî metin; yazar?n?n hayat?n?n, kültürünün, dünya görü?ünün vb. izlerini ta??r. Yazarlar ya?ad?klar? olaylar? yeniden kurgularlar ve metinlerde hayatlar?ndan izler ta??yan bir seçki olu?tururlar. Dolay?s?yla bir edebî metin incelenirken yazar?yla ili?kilendirilmesi gereklili?i kaç?n?lmaz bir gerçektir. Çal??mam?n giri? k?sm?nda metin-yazar ili?kisi üzerinden durup, geli?me k?sm?nda metin-yazar birlikteli?ini olu?turan karakter/ba?karakter, zihniyet, dü?ünce dünyas?, toplumsal problemleri çözme aray???, edebî-sanatsal e?ilimi, mekân-zaman alg?s?, kendi ya?am?n? esere yans?tma ve teknik alt ba?l?klar? etraf?nda derinlemesine bir analiz çal??mas? yapt?m. Bilhassa bu do?al mecburiyet ba??n?n kurulmas?nda yazarlar?n metinlere nüfuz etmelerinin alt?nda yatan etmenleri sorgulay?p sonuç k?sm?nda ise kapsaml? bir de?erlendirme sunulmu?tur. Çal??mam?n amac?, edebiyat dünyas?n?n metin ve yazar ili?kisi üzerinde yap?lan çal??malara bir bak?? aç?s? kazand?rmakt?r. Çal??mam?n yöntemi hususunda ise metin-yazar birlikteli?ini ortaya ç?karan metinleri incelerken s?kl?kla kullan?lan belli ba?l? kal?plar ekseninde bir inceleme yap?lm??t?r. Bu konuya e?ilerek modern ça?da olay çevresinde geli?en metinlerin ne kadar i?levsel oldu?u ve yazar?yla ne ölçüde ba?lant? kurdu?u incelenmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler