TÜRK HALK OYUNLARINDA YAPISAL ANAL?Z VE HAREKET KALIPLARI

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Türk- halk- oyunlar?- Yap?sal- analiz- Hareket- kal?plar?- Dilim- cetveli

Özet

Oyun, yarat?l???ndan beri insan?n hayat?n? etkileyen ve ya?am boyu kendi benli?ini arama sürecinde onun en önemli materyallerinden biridir. Müzik ve hareketin, din, tarih, co?rafya, kültür ve sanat gibi unsurlarla birle?erek meydana getirdi?i halk oyunlar?/danslar? da toplumun folklor ö?elerinin en önemli unsurlar?ndand?r. Halk oyunlar?n?n/danslar?n?n insan ya?am?ndaki de?erini korumas?, do?ru bir ?ekilde bir sonraki ku?aklara aktar?mla sa?lanabilir. Buna ba?l? olarak da Türk halk oyunlar?n?n ö?renimini ve ö?retimini kolayla?t?rmak, ar?ivlemek ve analiz yapmak amac?yla yap?sal hareket analizi oldukça önem ta??maktad?r. Türk halk oyunlar? tarihsel, kültürel ve sanatsal olarak ta??d??? büyük önem sebebiyle birçok çal??maya konu olmu?tur. Bu çal??malar?n bir k?sm?n? olu?turan yap?sal oyun analizleri, oyunlar?n detayl? bir ?ekilde ele al?narak, düzenli parçalara ayr?lmas?n? sa?lamaktad?r. Dolay?s?yla bu çal??mada Türk halk oyunlar? yap?sal analiz çerçevesinde de?erlendirilmi?tir. Bu de?erlendirme yap?l?rken de henüz yeni bir kavram olan ?dilim? kavram? kullan?larak yap?sal analiz terimlerine bir yenisi önerilmi?tir. Ayr?ca halk oyunlar? hareketlerinden olu?an bir ?hareket cetveli? olu?turulmu?, olu?turulan bu hareket cetveli de müzik terimleri ile e?le?tirilerek kar??la?t?rmal? bir hareket cetveli sunulmu?tur. Bu do?rultuda yap?lan bu çal??man?n Türk halk oyunlar? alan?na önemli katk?lar sa?layaca?? temenni edilerek, farkl? bir bak?? aç?s? da kazand?raca?? dü?ünülmektedir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler