TÜRKİYE’DE KONUT PİYASASI VE BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARININ ANALİZİ

Yazarlar

  • Toygun ATASOY Ankara Üniversitesi
  • Abdurrahman TURSUN

Anahtar Kelimeler:

Konut Piyasası- Makroekonomik Faktörler- ARDL- Granger Nedensellik

Özet

Türkiye’de, 1950’li yıllardan itibaren gerçekleşen sanayileşmenin sonucunda, kırsal yerleşimlerden kentlere göç artmış ve söz konusu nüfus artışı nedeniyle konut ihtiyacı da önemli ölçüde artış göstermiştir. Konut piyasasını etkileyen birçok gösterge olmakla birlikte, sözü edilen bu süreç içinde farklı dönemlerde farklı göstergeler konut talebini belirlemiştir. Bu araştırmanın amacı, yeni üretilen konutların ilk satış sayılarının makroekonomik faktörle ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmada Türkiye ekonomisinde büyük paya sahip olan inşaat ve gayrimenkul sektörü açısından önemli olan ilk satışların; Konut Kredisi Faiz Oranı (KKFO), Konut Kredisi Hacmi (KKH), Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) ile uzun dönemde dengede olduğu ARDL testi ile ortaya konulmuş ve ayrıca değişkenlerin hata düzeltme modeli ve Granger Nedensellik analizleri de yapılmıştır. Hata düzeltme modelinin sonuçlarına göre, uzun dönem dengesinden uzaklaşılması durumunda yaklaşık 1.3 dönem sonrasında tekrar denge durumuna dönüleceği saptanmıştır. Granger Nedensellik analizine göre konut kredisi faiz oranı, yurtiçi üretici fiyat endeksi ve yeni konutlar fiyat endeksinin ilk satışların birer Granger nedeni ve ilk satışların ise hem konut kredisi hacmi, hem de yeni konutlar fiyat endeksinin Granger nedeni olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-15

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri