Örgütsel Öğrenmenin, Bilgi Yönetiminin, Örgütsel Performansa Etkisinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V31-05

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Öğrenme- Bilgi Yönetimi- Örgütsel Performans- İstatistik Analiz

Özet

Örgütsel öğrenmenin kurumlarca benimsenmesi ve bu kurumların öğrenen kurumlar olarak değerlendirilmesi için bilginin doğru şekilde işlenmesi gerekmektedir. Sağlık hizmeti veren kuruluşlar bilginin en fazla işlendiği ve yönetildiği alanlardan biridir. Doğru bilginin en iyi şekilde işlenmesi ve kullanılması için örgütlerin öğrenmeye açık olması gerekmektedir. Bunun için işletmelerde personellerin geleneksellikten uzak, dinamik ve öğrenmeye açık kişilerce seçilmesi kurumun gelişmesi ve büyümesi açısından önemli bir noktadır. Bu seçim, personellerinin performans artışına etki edecek ve kurumun büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır. Çalışmada kullanılan ölçekten elde edilen verilerin analizi IBM SPSS 26.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Birinci aşamada, anketin ilk bölümünü oluşturan demografik ve genel bilgilere ilişkin yüzde ve sıklık dağılım verileri sunulacaktır. Ayrıca, ölçeklere yönelik cevapların yüzde ve sıklık dağılımları ile ortalama cevap ve standart sapma değerleri verilecektir. Analizlerde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi veri dağılımlarının normal olup olmamasına göre değişmektedir. Bu nedenle, ölçek boyutlarına Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk normallik sınamaları yapılmıştır. Verilerin dağılımları normal dağılıma uymadığı için grup farklılıkları sınamasında her bir ikili grup için Mann-Whitney-U testi ve her üç ve üzeri grup için ise Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Korelasyon analizi ile boyutlar aralığında ilişkiler belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

Demografi