Giri?imcili?in Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: GEM Verileri ?spat?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Giri?imcilik- Ekonomik- Büyüme- Küreselle?me

Özet

Dünya ekonomi, politika ve kültürel yap?s? üzerinde etkili olan küreselle?me i?letmelerin i? yap?? ?ekillerini de önemli ölçüde de?i?tirmektedir. Küreselle?menin ilerlemesine ba?l? olarak yerel i?letmelerin küresel pazarlara kolayca aç?labilecekleri bir ortamda olu?urken bu durum küresel rekabet ortam?n? da beraberinde getirmektedir. Kimi i?letmeler bu yeni i? ortam?n? f?rsata çevirebilecekleri yollar? do?rudan edinebilirken küçük i?letmeler ba?ta olmak üzere ço?u yerel i?letme küreselle?meden olumlu bir ?ekilde etkilenebilmek için i? yap?? ?ekillerine inovasyon ve giri?imcilik uygulamalar?n? dahil etmeleri gerekmektedir. Bu yakla??mdan yola ç?kan çal??ma giri?imcili?in ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ampirik olarak ara?t?rmaktad?r. Neo-klasik büyüme modeline ara de?i?ken olarak giri?imcili?in dahil edilmesiyle modellenen çal??man?n analizinde OECD ve Global Entrepreneurship Research Association veri tabanlar?ndan elde edilen 35 ülkeye ait 2006-2015 y?llar? aras? dönemi kapsayan, ki?i ba??na gayri safi yurtiçi has?la, brüt sermaye olu?umu, i?gücü ve toplam erken evre giri?imci faaliyet verileri kullan?lm??t?r. Çal??mada yürütülen analiz sonuçlar?, çal??man?n teorik varsay?mlar?na uygun bir ?ekilde giri?imcilik faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerinde anlaml? ve pozitif yönde bir etkide bulundu?unu göstermektedir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler