AHP ve TOPSIS kullanarak Türk Ticari Bankalar?n?n Performans De?erlendirmesi

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

AHP- TOPSIS- Türk- ticari- bankalar?- finansal- rasyolar- performans- s?ralamas?

Özet

Performans?n ölçümü ve performansa dair kilit unsurlar son y?llarda farkl? sektörlerde önemli bir tart??ma konusudur. Çal??man?n ba?l?ca hedefi, Türkiye?de ekonomik büyüme sürecinde önemli yerleri olan ticari bankalar?n performanslar?na göre s?ralanmas?d?r. Ara?t?rmada ele al?nan ticari bankalar AHP yöntemi yard?m?yla a??rl?kland?r?lan oranlar kullan?larak TOPSIS yöntemine göre s?ralanm??t?r. 2009-2013 döneminde söz konusu bankalar?n performans s?ralamas? TOPSIS skorlar?na göre yap?lm??t?r. Çal??mada ticari banka oranlar? uzmanl?k alanlar?n? temel alan model parametreleri aras?nda parçal? kar??la?t?rmalar yap?labilmesi için hiyerar?ik bir karar yap?s?nda konumland?r?lm??t?r. Ticari bankalar?n performans?n? belirlemek için hesaplanan kriter ve alt kriter a??rl?klar? herbir banka baz?nda AHP kullan?larak yap?lm??t?r. TOPSIS yöntemiyle elde edilen performans skorlar? bu AHP a??rl?klar? ile ili?kilidir. Analiz sonucunda, ticari bankalar?n performanslar? ile sektördeki paylar?n?n incelenen dönemde kayda de?er bir de?i?me göstermedi?i belirlenmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler