?hracatta Bilgi Ta?mas? Etkisi: Düzey2 Bölgeleri Üzerine Mekânsal Analiz

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

?hracat- Moran?s- I- Testi- LM- Mekânsal- Ba??ml?l?k- Hata- Gecikme

Özet

Bu çal??man?n amac? Türkiye?deki 26 ?BBS Düzey2 ?statistiki bölgesinin birbirlerinin ihracat? üzerine mekânsal etkisini ara?t?rmakt?r. Çal??mada 26 bölgenin 2014 y?l?na ait yatay kesit verileri kullan?lm??t?r. Mekânsal a??rl?k matrisi vezir kom?uluk kural?na göre olu?turulmu?tur. Mekânsal ba??ml?l?k Moran?s I testi sonuçlar? bölgeler aras?nda mekânsal otokorelasyonun oldu?unu göstermektedir. Mekânsal model belirlemesi için yap?lan LM testi sonuçlar?na göre uygun model Mekânsal Hata Modelidir. Bölgeleraras? korelasyon ili?kisini ifade eden mekânsal ba??ml?l?k ana modelde de?il, hata terimlerindedir. Mekânsal ba??ml?l???n göstergesi olan Lamda (λ) 0.24 de?erini almaktad?r. Buna göre bölgelerin ihracatlar? aras?nda 0.24 ve pozitif yönlü bir mekânsal otokorelasyon bulunmaktad?r. Mekânsal Hata Modeli tahmin sonuçlar?na göre, ?thalattaki %1 art?? ihracat?n %0.59, ihracatç? firma say?s?n?n % 1 artmas? ihracat? % 0.19 art?rmaktad?r. Çal??an say?s?n?n %1 artmas? ise ihracat?n %1.3 yükselmesini sa?lamaktad?r. De?i?kenlerin katsay?lar?n?n EKK sonuçlar?na göre istatistiki anlaml?l?k düzeyinde ilerleme olmas? mekânsal etkinin varl???n?n ayr? bir göstergesidir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler