DO?AL TEKELLER?N ÖZELLE?T?R?LMES?-HAVA SEYRÜSEFER H?ZMETLER? ÖRNE??

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Ula?t?rma- Yönetimi- Demiryolu- Sektörü- Serbestle?me- Özelle?tirme

Özet

Havayolu ula?t?rmas? sektöründe havaalanlar?n?n ve havayolu ?irketlerinin özelle?tirilmesi yönünde kuvvetli bir e?ilim bulunmaktad?r. Nitekim Ülkemizde de milli havayolu ?irketi Türk Hava Yollar? Anonim Ortakl??? halka arz yoluyla özelle?tirilmi?, Devlet Hava Meydanlar? ??letmesi Genel Müdürlü?ü bünyesindeki baz? havaalanlar?n?n i?letmecili?i ise Yap-??let-Devret veya Uzun Dönemli Kiralama gibi yöntemlerle k?smen veya tamamen özel sektöre devredilmi?tir. Ancak ifa etti?i görev itibar?yla sektörün vazgeçilmez unsurlar?ndan biri olan do?al tekel niteli?indeki hava seyrüsefer hizmetleri hem dünyada hem de Ülkemizde ?irketle?me, ticarile?me ve özelle?tirme e?iliminin nispeten d???nda kalm??t?r. Bu çal??man?n amac?, hava seyrüsefer hizmetlerinde özel sektör kat?l?m?n? irdelemek, ülke örneklerini de?erlendirmek ve benzer örnekler çerçevesinde Türkiye?deki durumu ele almakt?r. Yap?lan analizler sonras?nda, hava seyrüsefer hizmetlerinin özelle?tirilmesinin Ülkemiz ?artlar?nda ?u an için çok uygun bir seçenek olmad???, ancak bu hizmetlerin daha özerk ve ticari mant?kla sunulmas? halinde bir tak?m iyile?melerin ya?anabilece?i sonucuna var?lm??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler