EFFECT OF GLOBALIZATION ON SYNDICATED LOANS IN FRAGILE FIVE COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Sendikasyon- kredileri- küreselle?me- endeksi- k?r?lgan- be?li- ülkeleri- panel- veri- analizi.

Özet

Sendikasyon kredileri; dünyada oldukça geni? kullan?m alan?na sahip, para ve sermaye piyasalar?nda kullan?lan bir finansal araç olarak birden fazla borç veren kurulu? taraf?ndan borçluya tahsis edilen krediler olarak tan?mlanabilmektedir. Dünya sendikasyon kredi hacminin büyük bölümü geli?mi? ülkeler taraf?ndan kullan?lmakta iken, son y?llarda küreselle?menin etkisi ile dünya sendikasyon piyasas?ndaki pay?n geli?mekte olan ülkelere do?ru art?? gösterdi?i gözlenmektedir. Bununla birlikte, ekonomik zorluk ya?ayan ülkeler için yeni pazarlara ula?ma ve rekabet gücü art??? yan?nda dünya piyasalar?nda prestij kazanma f?rsat? da do?mu? olmaktad?r. Bu çal??mada küreselle?menin sendikasyon kredileri üzerindeki etkisi k?r?lgan be?li ülke grubu için 2010-2014 dönemi için dinamik panel regresyon yöntemi ile analiz edilmi?tir. Analiz sonucunda küreselle?me artt?kça sendikasyon kredi miktar?n?n art?? gösterdi?i belirlenmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler