Muhasebe E?itimi Veren Akademisyenlerin Görü?leri I????nda ?deal Bir Muhasebe Sisteminin Özellikleri ve Bu Ba?lamda Uluslararas? Finansal Raporlama Standartlar?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe- Sistemi- Uluslararas?- Finansal- Raporlama- Standartlar?- Türkiye- Akademisyenleri- Anket

Özet

Bu çal??man?n temel amac?, muhasebe e?itimi veren akademisyenlerin Uluslararas? Finansal Raporlama Standartlar??na (UFRS) ve ideal bir muhasebe sisteminin sahip olmas? gereken özelliklere ili?kin görü?lerinin incelenmesidir. Bu amaç do?rultusunda 114 akademisyenin kat?l?m?yla bir anket çal??mas? gerçekle?tirilmi?tir. Çal??man?n sonuçlar?na göre; ideal bir muhasebe sistemi aç?s?ndan ?effaf, güvenilir ve ihtiyaca uygun finansal bilgilerin raporlanmas? hususlar? önem kazanmaktad?r. Di?er taraftan kat?l?mc?lar?n; finansal raporlaman?n kalitesinin art?r?lmas?, ?effafl???n art?r?lmas?, hesap verilebilirlik, i?letmeler aras?nda kar??la?t?rma yapma, gerçe?e uygun sunum sa?lama ve karar alma aç?s?ndan UFRS?lerin ihtiyaca uygun oldu?u görü?ünde olduklar? saptanm??t?r. Bu çerçevede kat?l?mc?lar?n ideal bir muhasebe sisteminden beklentileri ile UFRS?ler hakk?ndaki görü?lerinin genel olarak birbirleriyle uyumlu oldu?unu söylemek mümkündür.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler