GEL??M?? ve YÜKSELEN EKONOM?LERDE TELEKOMÜN?KASYON YATIRIMLARI ve EKONOM?K BÜYÜME ?L??K?S?: PANEL NEDENSELL?K ANAL?Z?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Telekomünikasyon- yat?r?mlar?- ekonomik- büyüme- panel- nedensellik- geli?mi?- ekonomiler- yükselen

Özet

Günümüzde özellikle küreselle?menin etkisiyle geli?mi? ve yükselen ekonomiler için telekomünikasyon yat?r?mlar?na verilen önem h?zla artmaktad?r. Küreselle?en dünyada telekomünikasyon altyap? yat?r?mlar?n?n ekonomik büyümeye olan olas? etkileri ara?t?r?lmas? gereken bir sorudur. Çal??man?n amac? geli?mi? ekonomiler için var oldu?u dü?ünülen bu etkile?im kanal?n?n yükselen ekonomiler için de geçerli olup olmad???n?n ara?t?r?lmas?d?r. Bu amaçla ampirik model 12 geli?mi? ve 10 yükselen ekonomi için 1975-2009 dönemini kapsayacak ?ekilde olu?turulmu?tur. Gerçekle?tirilen panel nedensellik analizinde önceki çal??malardan farkl? olarak yatay kesit ba??ml?l??? ve heterojenite ko?ullar? dikkate al?nm??t?r. Bulgular geli?mi? ekonomilerden Kanada, Danimarka, ?sveç ve ABD ile yükselen ekonomilerden Çin için telekomünikasyon yat?r?mlar?ndan ekonomik büyümeye do?ru tek yönlü bir nedensellik ili?kisinin oldu?unu ortaya koymaktad?r. Sonuçlar, söz konusu ülkelerde ekonomik büyümeyi sa?lamak üzere telekomünikasyon yat?r?mlar?n? etkili bir politika arac? olarak ön plana ç?karmaktad?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler