YEN?LENEB?L?R ENERJ? KAYNA?I OLARAK RÜZGAR VE H?DROELEKTR?K ENERJ? ÜRET?M?NDE B?R?M MAL?YETLER?N KAR?ILA?TIRMALI ANAL?Z? VE TÜRK?YE UYGULAMASI

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Rüzgar- enerjisi- Hidroelektrik- Yenilenebilir- enerji- Enerji- maliyetleri- maliyet- analizi- birim

Özet

Bu çal??man?n amac? alternatif yenilenebilir enerji kaynaklar?ndan rüzgar ile hidroelektrik enerjisi aras?ndan teknik ve ekonomik yönden en uygun olan? seçmeye yard?mc? olmak için rüzgar ile hidroelektrik enerji santrallerinde üretilen enerjinin birim maliyetini hesaplamak ve bunlar?n birbirleri ile kar?la?t?rmal? analizini yapmakt?r. Bu kapsamda geleneksel maliyet kalemlerinin kar??la?t?r?lmas?na ek olarak bir de?ere getirilmi? maliyet yöntemi ile üretilen birim enerjinin maliyeti hesaplanmaktad?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler