BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOM?K BÜYÜME ÜZER?NDEK? OLASI ETK?LER?: TÜRK?YE UYGULAMASI

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Yabanc?- Sermaye- Ekonomik- Büyüme- Bankac?l?k- Sektörü- Bankalar- Kantil- Regresyon- Yöntemi

Özet

Bu çal??ma, Türk bankac?l?k sektörüne yap?lan yabanc? sermaye yat?r?mlar? ile Türkiye ekonomisi özelinde makroekonomik istikrar?n sa?lanmas?ndaki yegâne güç unsurlar?ndan biri olan ekonomik büyüme aras?ndaki ili?kiyi ortaya koymak ve yabanc? sermaye yat?r?mlar?n?n ülke ekonomisi üzerinde yaratt??? etkileri test etmeyi amaçlamaktad?r. Geli?mekte olan pek çok ülkede oldu?u gibi Türkiye ekonomisinin ekonomik büyümesindeki en temel belirleyici ö?e de, ?sermaye?dir. Çünkü Türkiye sermaye birikimi yetersizli?i ve/veya tasarruf aç??? olan bir ülke olmas? itibar?yla, istikrarl? ve sürdürülebilir büyüme ve kalk?nma hedeflerinin gerçekle?tirilmesinde finansal sistemin kalbi konumunda bulunan ?bankac?l?k sektörünün? üstlendi?i kilit role ihtiyaç duymaktad?r. Çal??mada, Türk bankac?l?k sektörüne gerçekle?tirilen yabanc? sermaye giri?leri ?do?rudan yabanc? sermaye yat?r?mlar?? kapsam?nda dikkate al?nm??t?r. Bu perspektifte çal??mada; Türk bankac?l?k sektörüne gerçekle?tirilen yabanc? yat?r?mlar, yabanc? bankalar ile ekonomik büyüme aras?ndaki ili?kinin ampirik bir ?ekilde analiz edilmesinde Kantil Regresyon Yöntemi kullan?lm?? olup, model Ocak 2002-Haziran 2016 dönemini kapsayan üç ayl?k verilerden meydana gelen bir veri seti ile GSY?H ba??ml? de?i?keni; OZS_TAO, YBA_TBA, TYBKA_GSY?H, TYBM_GSY?H ba??ms?z de?i?kenleri ile kurgulanm??t?r. Elde edilen temel bulgu; GSY?H de?i?keninin de?eri artt?kça (yani; 0.25 en dü?ük gelir düzeyinden, 0.50 orta-medyan gelir düzeyine, 0.50 orta gelir düzeyinden de 0.75 en yüksek gelir düzeyine gidildikçe) hem ba??ms?z de?i?kenlerin GSY?H üzerindeki etki düzeyleri artm?? hem de Pseudo R2 de?erinin, modelin anlaml?l??? ve/veya modelin aç?klanma gücününde, ayn? oranda art?? gösterdi?i tespit edilmi?tir. Bu aç?dan da ulusal ekonomiye veya ulusal bankac?l?k sektörüne yabanc? sermaye giri?leri artt?kça, ülkenin ekonomik büyüme veya geli?me süreçleri de o ölçüde h?zlanaca?? sonucuna var?lm??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler