ÇEVRESEL AÇIKLAMALARDA GRAF?KLER?N ROLÜ: TÜRK?YE?DEN AMP?R?K B?R ÇALI?MA

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Çevresel- Aç?klamalar- Grafikler- Sürdürülebilirlik- Raporlar?- Ekonomik- Sosyal- Bilgi

Özet

?irketler, çevresel risklerini de?erlendirmek ve izlemek, sosyal ve çevresel eylemleri ile ilgili mesajlar yollamak amac?yla raporlar?nda, çevresel konulardaki bilgileri gönüllü olarak aç?klarlar. Kurumsal raporlarda grafikler, ekonomik, sosyal ve çevresel bilgilerden olu?an sürdürülebilirlik performans?n? iletmede kullan?lan güçlü ileti?im araçlar?ndan biridir. Bu çal??man?n amac?, geli?mekte olan bir ülke olan Türkiye?de sürdürülebilirlik raporlar?nda bir ileti?im arac? olarak kullan?lan grafiklerdeki çevresel aç?klamalar?n nas?l yap?ld???n? aç?klamak ve grafiklerdeki çevresel aç?klamalar?n düzeyi ile firma büyüklü?ü, ROA, ROE ve ESG skoru aras?ndaki ili?kiyi belirlemektir. Örneklem, Borsa Istanbul (BIST) sürdürülebilirlik endeksinde yer alan belli ?irketlerden olu?maktad?r. Sürdürülebilirlik raporlar?nda yer alan toplam 275 grafik, tan?mlay?c? istatistiklerle aç?klanm?? ve çevresel aç?klamalar, büyüklük, ROA, ROE ve ESG performans? aras?ndaki ili?kileri test etmek amac?yla korelasyon ve regresyon analizleri kullan?lm??t?r. Bulgular, büyüklük ile çevresel aç?klamalar aras?ndaki ili?kinin negatif oldu?unu göstermektedir. ROE, ROA ve ESG performans? ile grafiksel aç?klama düzeyi aras?nda herhangi bir ili?ki ortaya ç?kmam??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler