BORSA ?STANBUL?A KOTE OLAN TEKST?L ??RKETLER?N?N KURUMSAL YÖNET?M YAPISI ?LE F?NANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAK? ?L??K?N?N MOORA ANAL?Z? ?LE ?NCELENMES?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Corparate- Governance- Financial- Performance- Moora- Analysis

Özet

Bu çal??mada B?ST Tekstil Deri, XTEKS endeksinde yer alan ?irketlerin 2019 y?l? finansal performans de?erlendirmesi, MOORA yöntemi ile yap?lm??t?r. Bu de?erlendirmeye finansal oranlara ek olarak; kurumsal yönetim kapsam?nda bilgilerine ula??lan göstergeler de dahil edilmi?tir. Böylelikle, hem ?irket performans?na hem de ?irket yönetimine ait veriler ile bütünle?ik bir de?erlendirilme yap?lmas? amaçlanm??t?r. Analizde MOORA yöntemlerinden olan; oran metodu, referans noktas? yakla??m? ve önem kat say?s? yöntemi kullan?lm?? ve sonuçlar kar??la?t?r?lm??t?r. Genel olarak MOORA oran metodu ve önem kat say?s? yönteminin benzer sonuçlar gösterdi?i görülmektedir. Analiz sonucunda en ba?ar?s?z 3 ?irketin 3 yönteme göre de ayn? olmas? dikkat çekici bir sonuçtur.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler