SOSYAL GEL??ME PERFORMANSLARIN ENTROP? TABANLI GR? ?L??K?SEL ANAL?Z YÖNTEM? ?LE DE?ERLEND?RLMES?: G7 GRUBU ÜLKELER? ÖRNE??

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Sosyal- Geli?me- Endeksi- Entropi- Gri- ?li?kisel- Analiz

Özet

Ülkelerin kendilerinin ve birbirlerinin sosyal geli?im performanslar? hakk?nda fark?ndal?k olu?turulmas? için ülkelerin sosyal geli?im performanslar?n?n ölçümünün ülkelerin nitelikli sosyal politika olu?turmalar?nda çok önemli bir etkisi bulunmaktad?r. Bu kapsamda ara?t?rman?n birinci amac?, 2020 y?l? için G7 grubu ülkelerine göre Sosyal Geli?im Endeksi?ni olu?turan bile?enlerin önemlilik derecelerini Entropi yöntemi ile hesaplamakt?r. Ara?t?rman?n ikinci amac? ise Entropi tabanl? Gri ?li?kisel Analiz yöntemi ile söz konusu ülkelerin sosyal geli?me performanslar?n? tespit etmektir. Son olarak ara?t?rman?n üçüncü amac?, ülkelerin Sosyal Geli?me Endeks de?erleri ile Entropi tabanl? G?A, MAUT, WASPAS, COPRAS, EDAS, ARAS ve TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri kapsam?nda tespit edilen ülkelerin sosyal geli?me performans de?erleri aras?ndaki ili?kileri ölçmektir. Bulgulara istinaden G7 grubu ülkelerine göre Sosyal geli?im Endeksi?ni olu?turan en önemli bile?enin Kapsay?c?l?k oldu?u belirlenmi?tir. Entropi tabanl? Gri ?li?kisel Analiz yöntemine göre ülkelerin sosyal geli?im performanslar? Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, ?talya, Birle?ik Krall?k ve ABD olarak s?ralanm??t?r. Ara?t?rma kapsam?nda ülkelerin Sosyal Geli?im Endeks de?erleri söz konusu Entropi tabanl? Çok Kriterli Karar Verme teknikleri çerçevesinde en fazla ili?kiyi Gri ?li?kisel Analiz yöntemi sonucu tespit edilen de?erler ile sa?lad??? bulgusuna ula??lm??t?r. Dolay?s?yla Sosyal Geli?im Endeksi, Gri ?li?kisel Analiz yöntemi ile genel anlamda aç?klanabilece?i sonucuna var?lm??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler