S?NGAPUR?UN KÜRESEL REKABETTEK? BA?ARISININ SIRRI

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Küresel- Rekabet- Finans- Merkezleri- Endeksi- ??- Yapma- Kolayl???

Özet

Singapur son 50 y?lda üçüncü dünya ülkeleri konumundan birinci dünya ülkeleri konumuna yükselmi?tir. Lee Kuan Yew, 1965'te ülkenin ilk Ba?bakan? olarak ülkeyi devrald???nda, Singapur'un ki?i ba??na GSY?H'si, Meksika ve Güney Afrika'ya benzer ?ekilde, y?lll?k yakla??k 500 dolard?. Bugün, Singapur'un ki?i ba??na dü?en GSY?H'si yakla??k 65.000 ABD dolar?d?r. Singapur Küresel Rekabet Raporu 2019 sonucuna göre 141 ülke aras?nda 1. S?rada yer almaktad?r. Bilgi Toplumuna Haz?rl?k Endeksi 2020 raporuna göre 134 ülke aras?nda 3. S?rada yer almaktad?r. ?? Yapma Kolayl??? Endeksi 2020 raporuna göre 2. S?rada yer almaktad?r. Küresel Finans Merkezleri Endeksine göre 5. S?rada yer almaktad?r. Bu çal??mada Singapur?un uluslararas? endekslerde ba?ar?l? olmas?nda rol oynayan temel unsurlar?n neler oldu?u ortaya konulacakt?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler