PANDEM? (COVID-19) KR?Z DÖNEM?N?N UÇUCU EK?P KAYNAK YÖNET?M?NE ETK?LER? ve Bir ARA?TIRMA

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Ekip- Kaynak- Yönetimi- Kriz- ?nsan- Faktörü- Tehdit- Hata- Stres

Özet

Her geçen gün daha da h?zl? globalle?en ve aradaki mesafeleri k?saltan teknolojiyle ayn? ölçüde istenilene ula?mak giderek kolayla?maktad?r. K?talar aras? bir toplant?ya kat?lmak veya seyahat etmek art?k bu yüzy?l?n s?radanla?an ve rutin haline gelen aktivitelerindendir. ?nsanlar art?k ?ehirlerine, ülkelerine ve hatta dünyaya s??amaz noktaya gelmi?lerdir. Son dönemde etkisini oldukça yo?un hissetti?imiz Covid-19 krizinin havac?l?kta etkileri çok derin olmaktad?r. Bu ara?t?rman?nda temelini olu?turan insan ve krizlere olan tepkisi, bir nebzede olsa havac?l???n tüm elementleriyle ne durumda oldu?unun anla??lmas?na ???k tutmay? amaçlamaktad?r. Önemi giderek artan EKY ve insan faktörünün nas?l etkilendi?i ve ayr?ca ülke ekonomilerinin büyük gelir kayna?? haline gelen havayollar?n?n bu Covid-19 kriz döneminde içinde bulundu?u durum anket çal??mas?yla analiz edilip sonuçlar incelenmi?tir. Ayr?ca IATA ve EUROCONTROL gibi öncülerinde havayollar?n?n bugünü ve gelece?i hakk?ndaki çal??malar? da çal??man?n ara?t?rma alan?nda yerini alm??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler