ARAZ? TOPLULA?TIRMA ÇALI?MALARININ SOSYAL VE EKONOM?K YÖNDEN ANAL?Z?: KIRIKKALE ?L? - DEL?CE ?LÇES? KÖY TOPLULA?TIRMA ÇALI?MA ÖRNE??

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Arazi- Toplula?t?rmas?- Ekonomik- Etkinlik- Sosyal- Etkin- De?erleme

Özet

Arazi toplula?t?rmas?n?n sosyal ve ekonomik yönden analizi K?r?kkale ?li Delice ?lçesi?ne ba?l? A?a??ihsangazili ve Tatl?cak Köylerinde gerçekle?mi? olan toplula?t?rma projesi ile ortaya konulmu?tur. Ara?t?rmada toplula?t?rma projesinin arazi düzenlemesi ?eklinde yap?ld??? A?a??ihsangazili ve Tatl?cak Köylerinde proje imkanlar? tam olarak kullan?lmad??? tespit edilmi?tir. Bunun yan? s?ra, yap?lan çal??malar sonras?nda geriye dönük kontrol sa?lanmad??? için uzun dönemli bir sonuç al?namay?p çözüm önerilerine ihtiyaç duyulmu?tur. Ara?t?rma bölgesinde arazi toplula?t?rma çal??malar?n?n etkilerini ortaya koymak amac?yla toplam olarak 50 arazi maliki ile görü?me sa?lanm??t?r. Arazi toplula?t?rmas? analizi yap?l?rken eski durum ve yeni durum haritalar? aras?nda k?yaslama yapm??t?r. Toplula?t?rmada yer alan her parselin yüzölçümleri, parsel ve i?letme say?lar?, ortalama parsel ve i?letme büyüklükleri, arazi s?n?fland?rmas? ve derecelendirmeleri ile kamu ortak kullan?m pay? kesintisi saptanm??t?r. Arazi toplula?t?rmas?n?n maliklerin her a?amas?na kat?l?m? ile de?er kazand???, toplula?t?rma projeleri ile amaçlanan çal??malar?n bölgesel olarak sa?land???, köy merkezine ait çal??malar?n yap?lmad??? için yar?m ve eskiye dönü?ü aratmayan tablolar ile kar??la??ld??? saptanm??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler