OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETKAR LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V16-06

Anahtar Kelimeler:

Lider- Hizmetkâr Liderlik- Okul Yöneticileri- öğretmen performansı- Öğretmen

Özet

Eğitim sisteminin çıktısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de öğretmenin psikolojisi ve öğretmenin eğitim kurumuna olan bağlılığı, sorumlulukları ve mesleğe olan bağlılığıdır. Öğretmenler iyi bir psikolojiye ve yüksek örgütsel bağlılığa sahipse bu durum öğretim etkinliklerine olumlu etki edebilir. Öğretmen psikolojisini etkileyen değişkenlerden biri de müdürün öğretmenlere yönelik liderlik davranışlarıdır. Burada araştırma önemlidir. Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin hizmetkar liderlik davranışları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada literatür tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin hizmetkar liderlik üzerinde zayıf bir pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, okul yöneticilerinin hizmetkar liderlik davranışlarının, öğretmenlerin normatif bağlılığını örgütsel bağlılığın diğer boyutlarından daha fazla etkilediği sonucuna varmıştır. Ayrıca öğretmenlerin hizmetkar liderlik algılarının genel olarak öğretmen demografik değişkenlerine göre farklılık göstermediği, ancak örgütsel bağlılığın öğretmen demografik değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmen algılarına göre öğretmen performansları araştırmasında kullanılan bağımsız değişkenlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak, okul yöneticilerinin hizmetkâr liderliği ile öğretmenlerin performansları arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Regresyon analizi sonucunda okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş performanslarını anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna varılmıştır. Genel olarak okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışları öğretmen performansına ait varyansın %18’ni açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-07

Sayı

Bölüm

Eğitim Yönetimi ve Denetimi