Yazım Kuralları

2015 Nisan ayında yayın hayatına başlayan Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, Rusya Federasyonu ve Türkiye merkezli Uluslar arası Hakemli bir E-Dergidir. Dergi 4 aylık dönemlerle yılda 4 defa sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır.
 
Dil
 
Makaleler Türkiye Türkçesi, İngilizce  ve Türk Lehçeleri’nin yanı sıra tüm dillerde yazılabilir.
Bununla birlikte her makalenin biri ingilizce, biri Türkçe olmak üzere iki başlığı ve ingilizce ve Türkçe Özet ve Anahtar kelimelerinin olması zorunludur. 
 
 
Makalenin Uzunluğu ve Şekil Şartları
 
Makalenin tüm bölümleri “Microsoft Word Document” formatında, metin ve sonuç kısımları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1 satır aralığı, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. Makaleler mümkün olduğunca özlü yazılmalı ancak anlaşılır olmaya da dikkat edilmelidir.

 
Başlık
 
Başlık, makalenin ele aldığı konuyu en özlü biçimde yansıtacak şekilde oluşturulmalıdır. Kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Başlık “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu, ortalı ve 1 satır aralığında olmalıdır.
 
 
Yazar/Yazarlar Bilgileri
 
Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi (isim, kurum, vb.) dosyada yer almamalıdır. Ancak makale kabul edildikten sonra baş editör tarafından yazara isim ve iletişim bilgilerinin eklenmesi için gönderildiğinde şu şartlara uyulmalıdır: Yazar/yazarların adı ve soyadı açıkça belirtilecek şekilde başlığın altında, ortalı, “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu ve 1 satır aralığında olmalıdır. Yazar/yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde, ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.
 
 
Öz
 
Makalenin esasını yansıtan Türkçe ve İngilizce “öz”ün yazılması gerekmektedir. Uzunluk en az 100 en fazla 250 kelime olmalıdır. Türkçe öz ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır. Özler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. “Öz”de çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. Öz, başlıktan ve yazar/yazarların isminden hemen sonra yazılmalıdır. Öz bölümünde mümkün olduğu müddetçe kaynak gösterilmemelidir.
 
 
Anahtar Kelimeler
 
Makale hangi dilde olursa olsun Türkiye Türkçesi ve İngilizce Öz/Abstract ile Anahtar Kelimeler/Key Words olmak zorundadır. En az beş adet Anahtar Kelimeler/Key Words yazılmalıdır.
 
 
Tablo, Şekil ve Ekler
 
Tablo, şekil vb. metin içerisinde veya metnin sonunda uygun görülen yere numaralandırılmak veya başlıkla belirtilmek suretiyle yerleştirilmelidir. Ekler metin sonunda numaralandırılmış olarak yer almalıdır. Tablo, Şekil, Ekler vb. “Times New Roman” yazı tipinde yazılıp okunaklı olmak şartı ile yazar/yazarların uygun gördüğü punto’da (en fazla 12 punto) yazılabilir.
 
 
Atıf ve Kaynak Gösterimi
 
Atıf ve Kaynak gösterimi APA yazım kıstaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 
Metin içinde atıfta bulunulan her kaynak kaynakçada yer almalı veya kaynakçadaki her esere metin içinde atıf yapılmış olunmalıdır. Kaynakçada “yayında” şeklinde bir çalışmaya yer verilmesi durumunda bundan atıf yapılan çalışmanın yayınlanmak için kabul edildiği anlaşılmalıdır.
 
Metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı, yayın yılı, : ,  sayfa nosu parantez içinde yazılarak alıntı cümlesinin sonunda yer almalıdır. Örnek: (Sümer, 1912: 47)
 
Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” deyişi konulmalıdır. Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalı, açıkça yazılmalıdır. Örnek: (Sümer ve diğerleri, 1912: 47)
 
Derleme çalışmalarında kaynak kişi ile görüşmeler metin içerisinde görüşmenin bittiği yere parantez içerisinde kaynak kişinin adı soyadı, kişisel görüşme, tarih yazılmalıdır. Örnek: (Kutluk Sümer, Kişisel Görüşme, 01.01.1912)
 
İnternet kaynaklarında metin içerisinde alıntının bittiği yere parantez içerisinde alıntının yapıldığı adres ve erişim tarihi yazılmalıdır. Örnek: (http://socialsciences.eurasianacademy.org/yazim-kurallari , 01.01.2015)
 
Kaynakçada, yazarlar başta soyadı açıkça yazılarak adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.
 
Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak, eğer aynı yazardan birkaç eser varsa yazar için kronolojik olarak hazırlanmalıdır.
 
Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden çok eserine kaynakçada ve metin içerisinde yer verilirken eserin yayım yılının yanında bir harf eklenmesi gerekir.
 
Kaynakçada kaynak kişi ile görüşmeler ayrı bir başlıkla ayrılmalı (Sözlü Kaynaklar), kaynak kişi adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, mesleği gibi kaynak kişiye ait bilgiler yer almalıdır.
 
Kaynakçada internet kullanımlı kaynaklar ayrı bir başlık ile ayrılmalı (İnternet Kaynakları), alıntının yapıldığı adres yazılmalıdır.