SINIF ÖĞRETMELERİNDE DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

  • Şehriban KOL MEB
  • Emin BATIHAN MEB
  • Ümit KELEŞ MEB
  • Barış DENK MEB
  • Güneş DEMİR MEB

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V16-07

Anahtar Kelimeler:

Dijital okuryazarlık- sınıf öğretmenleri- istatistik analiz

Özet

Toplumu ileriye taşıyacak, çağına uygun insan yetiştirmek ancak eğitimle mümkündür. Dijital okuryazarlık becerilerinin kazanılması ve eğitim ortamında kullanılması, eğitimi daha etkili ve çağdaş hale getirecektir. Bu araştırmanın amacı, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için, İstanbul’da görev yapan sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık yeterlilik algılarını belirlemek ve demografik özelliklere göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmada, Sulak (2019) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi dijital okuryazarlık ölçeği üç alt boyut (öğretim teknolojileri, bilgi ve iletişim, teknik) ve 44 maddeden oluşmaktadır. Kolmogorov-Simirnov testi sonucunda normal dağılım sağlanmadığı için analizlerde parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır. Grup farklılığı analizleri sonucunda, erkek öğretmenlerin, 20-35 yaşındaki öğretmenlerin, 1-10 yıl kıdemi olan ve internette 6 saat üzeri zaman geçiren öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyi diğer gruplara göre anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Bu sonuçtan hareketle, kadın, yaşı 40 ve üzeri, mesleki kıdemi 10 yıldan fazla olan öğretmenlerin dijital tutumunun geliştirilmesi için eğitimler ve mesleki destek sağlanması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-07

Sayı

Bölüm

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği