OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIKLARI AİLE KATILIM STRATEJİLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yazarlar

  • Oğuz KELEŞ Çukurova Üniversitesi
  • Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ Çukurova Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2016‐V6‐05

Anahtar Kelimeler:

Okul- Öncesi- Aile- Kat?l?m?- Kat?l?m- Etkinlikleri.

Özet

Bu araştırma Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği’nin (AKSBÖ) geliştirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Adana ili merkez ilçelerinde bulunan bağımsız anaokulları, ilköğretim okullarının anasınıflarında görev yapan anasınıfı öğretmenleri ve ortaokul bünyesinde bulunan anasınıfı öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçek maddeleri 210 öğretmene uygulanarak veriler toplanmıştır. Veriler SPSS Paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; madde toplam korelasyonu, madde kalan korelasyonu, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçekteki 30 maddenin dört faktörde toplandığını göstermiştir. Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları 1. Faktör için 0.82, 2. faktör için .86 , 3. faktör için .92. Ve 4. faktör için .83 ve ölçeğin geneli için .91 olarak bulunmuştur. Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %55.67’dır ve faktör yükleri 0.41 ve 0.91 arasında değişmektedir. Elde edilen veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılarak geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler