TEKSESLİ DİKTE ÇALIŞMALARINDA ÇALGIYI TANIMANIN ÖNEMİ: KEMAN, FLÜT VE KANUN ÇALGILARI İLE DENEYSEL BİR KARŞILAŞTIRMA

Yazarlar

  • İsmail SINIR Mugla Sitki Kocman University

Anahtar Kelimeler:

Müziksel- Dikte- Keman- Flüt- Kanun- Deneyim

Özet

Müziksel yazmanın bir alt alanı olarak dikte çalışması, müzik eğitiminin önemli bir ayağıdır. Müziksel diktenin, müzik eğitimi veren kurumların müfredatlarında köklü bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Paris konservatuvarındaki ilk dikte çalışmalarında öğrencilerin vokalle seslendirdikleri müziksel pasajların dikte edilirken, sonra vokal yerine org kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise bu çalışmanın temel çalgısı piyano olagelmiştir. Bu çalışma, bir müzik öğrencisinin bireysel çalgısı ile dikte yazarken, diğer çalgılara  göre daha avantajlı olacağı, ancak gerekli çalışmalar yapıldığı takdirde tanımadığı enstrümanlarla da başarılı bir şekilde dikte yazabileceği varsayımıyla kurgulanmıştır. Çalışma, desen olarak zayıf deneysel bir desende olup, öntest-sontest kontrol grupsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Çalışma grubu, MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2018-2019 bahar yarıyılında 2. ve 3. sınıflarda öğrenim gören ve bireysel çalgıları keman olan 10 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubu seçilirken, 2. ve 3. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bir önceki yarıyılda MİOY dersinden aldıkları başarı notları dikkate alınmış, sınıf ortalamalarının bir standart sapma puanı altında ve üstünde kalan öğrenciler çalışma dışında bırakılmış ve bu aralıktaki keman öğrencileri çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Öntest, sontest ve eğitim çalışmasında dikteler keman, flüt ve kanun ile sorulmuş, sorular bu çalgılara ait literatürden seçilmiştir. Öntest sonrasında 4 hafta boyunca, her çalgı için hafta da birer saat olacak şekilde eğitim çalışması gerçekleştirilmiş, ardından yapılan sontest soruları sorulmuştur. Çalışma sonucunda, öntest çalışmasında öğrencilerin keman ile yazdıkları diktelerde diğerlerine göre daha başarılı oldukları, ancak eğitim çalışmasının ardından yapılan sontestte bu farkın kapandığı, öğrencilerin flüt ve kanun ile kemana yakın bir başarı elde ettikleri görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler