TÜRKİYE'DE SINIF EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILMIŞ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Şefika TOPALAK Trabzon Üniversitesi
  • Tarkan YAZICI Mersin Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

S?n?f- E?itimi- Müzik- Lisansüstü- Tezler.

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de sınıf eğitimi ile ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu bağlamda Türkiye'de 2019 yılına kadar yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinde erişime açık olan 62 lisansüstü tez farklı değişkenler açısından ele alınıp, dikkate alınan değişkenler doğrultusunda gruplandırılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman analizi incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere çalışmanın amacına yönelik olarak her bir tez araştırmacılar tarafından geliştirilen Lisansüstü Tez İnceleme Formu'nun kullanılmasıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Sınıf eğitimi ile ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezleri; (1) araştırmacıların cinsiyetlerine, (2) yıllara ve tez türlerine, (3) çalışma yapılan enstitülere, (4) danışman ünvanlarına, (5) yöntemine, (6) veri toplama araçlarına, (7) örneklem/çalışma grubu büyüklüklerine, (8) katılımcıların niteliklerine, (9) konu alanlarına ve (10) çalışma yapılan üniversiteye göre dağılımı olmak üzere on ana bağlık üzerinde toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen tez çalışmaları arasında en büyük oranı yüksek lisans tezlerinin oluşturduğu; en çok tez çalışmasının 2019 yılında yapıldığı; çalışma konusu ile ilgili on üç doktora tezinin ve bir sanatta yeterlilik tezinin yapıldığı; en çok çalışmanın Gazi Üniversitesinde ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği; yapılan çalışmalarda daha çok nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin kullanılarak en çok doküman analizine yer verildiği; çalışma konusu ile ilgili olarak erkek araştırmacıların kadın araştırmacılara oranla daha çok çalışma yaptıkları tespit edilmiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler