Üniversitede Eğitim Gören Z Kuşağı Gençlerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ve Duygu Düzenleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazarlar

  • Duygu ÜSTDAĞ İstanbul Aydın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-10

Anahtar Kelimeler:

Z Kuşağı- Sosyal Medya Bağımlılığı- Duygu Düzenleme

Özet

Bu çalışma üniversite öğrenimine devam eden Z kuşağı öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin ve duygu düzenleme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulması, sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile duygu düzenleme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik soruların bulunduğu kişisel bilgi formu ile sosyal medya bağımlılığı puanlarının ve duygu düzenleme becerilerinin belirlenmesi amacı ile Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin ve Duygu Düzenleme Ölçeğinin yer aldığı bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma İstanbul ilinde belirlenen üniversitelerde eğitim görmekte olan Z kuşağı öğrenci (N:513) katılımcılardan oluşmaktadır. Bu araştırma, üniversitede öğrenim gören Z kuşağı gençlerinin sosyal medya bağımlılığı ve duygusal düzenleme becerilerini incelemektedir. Araştırma konusu kapsamında toplanan veriler SPSS-25 istatistik programında kodlanarak analizler yapılmıştır. Yapılan analizler, tablolar halinde organize edilmiş ve bu bölümde rapor edilmiştir. Üniversitede öğrenim gören Z kuşağı gençlerinin demografik özelliklerine yönelik verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Ayrıca, sosyal medya bağımlılığı ve duygusal düzenleme becerileri demografik değişkenlere göre incelenmeden önce çarpıklık ve basıklık değerleri referans alınarak normallik analizleri yapılmıştır. Yapılan kontrollerde verilerin normal dağılım varsayımını karşılaması sebebiyle parametrik analiz yöntemleri ile tercih edilmiştir.  Katılımcıların sosyal medya bağımlılığı ve duygusal düzenleme becerileri 2 gruplu değişkenlere göre incelenirken bağımsız gruplar t testi; 2’den daha fazla sayıda grup içeren değişkenlere göre incelenirken ise ANOVA analizi tercih edilmiştir. Ayrıca, sosyal medya bağımlılığı ve duygusal düzenleme becerileri arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların sosyal medya bağımlılıkları ile duygu düzenleme becerilerine ait toplam puan ve içsel işlevsel duygu düzenleme, içsel işlevsel olmayan duygu düzenleme, dışsal işlevsel duygu düzenleme ve dışsal işlevsel olmayan duygu düzenleme boyutları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Katılımcıların duygu düzenleme becerilerinin sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisine yönelik kurulan model anlamlı değildir. Bu kapsamda, araştırmanın bağımsız değişkenleri bir bütün olarak sosyal medya bağımlılığını yordamamaktadır ve duygu düzenleme becerilerine ait içsel işlevsel duygu düzenleme, içsel işlevsel olmayan duygu düzenleme, dışsal işlevsel duygu düzenleme ve dışsal işlevsel olmayan duygu düzenleme boyutlarının bağımsız olarak sosyal medya bağımlılığını etkilemediği belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-11-15

Sayı

Bölüm

Psikoloji