YETİŞKİN BİREYLERDE ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALAR VE NARSİSİSTİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ ŞEFKATİN ARACI ROLÜ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V48.04

Anahtar Kelimeler:

Narsisistik Kişilik- Öz Şefkat- Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar- Yetişkin

Özet

Toplumun ve bireylerin kişilik özelliklerinin gelişiminde önemli bir kavram olan öz şefkatin, kişilik bozukluklarından biri olan narsisistik kişilik özellikleri ve uyum bozucu şemalar üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerde erken dönem uyum bozucu şema alanları, narsisistik kişilik ve öz şefkat arasındaki ilişkileri cinsiyet değişkenini de hesaba katarak incelemek ve yetişkin bireylerde erken dönem uyum bozucu şema alanları ile narsisistik kişilik bozukluğu arasındaki ilişkide öz şefkatin aracı rolünü araştırmaktır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 189’u kadın ve 200’ü erkek olmak üzere 389 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencisinden anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket formunda kişisel bilgi formu, Narsisistik Kişilik Envanteri, Young Şema Ölçeği ve Öz Duyarlılık Ölçeği yer almıştır. Araştırmanın hipotezleri SPSS programı üzerinde çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılarak test edilmiştir. Araştırmanın bulguları uyum bozucu şema alanlarının ve öz şefkatin narsisizmin anlamlı belirleyicileri olduğunu ve öz şefkatin yetişkin bireylerde uyum bozucu şemaların narsisistik kişilik özellikleri üzerindeki etkisine aracılık ettiğini göstermiştir. Bulgular ayrıca, uyum bozucu şema alanlarının ve öz şefkatin narsisizm üzerindeki etkilerinin ve öz şefkatin aracılık rolünün kadın ve erkek yetişkin bireyler için birbirinden farklı olduğunu göstermiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-01

Sayı

Bölüm

Psikoloji