SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİK, KRİZ YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V50.06

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Çeviklik- Örgütsel Dayanıklılık- Kriz YönetimiKriz Yönetimi- Sağlık Yönetimi- Sağlık Hizmetleri

Özet

Günümüzde sıkça yaşanan krizler, süreklilik arz eden değişim süreçleri örgütlerin varlığını sürdürmesini gittikçe zorlaştırmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, sağlık örgütlerinde, örgütsel çeviklik, kriz yönetim süreci ve örgütsel dayanıklılık düzeylerini ve bu değişkenleri etkileyen demografik faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma İstanbul’da hizmet veren kamu sağlık kurumlarında farklı görevlerde çalışan 1208 sağlık çalışanı örneklemi ile nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama tasarımında gerçekleştirilmiştir. Sosyo-demografik özelliklere yönelik grup farklılığı analizlerinde, yaş, eğitim durumu, kurumdaki görevi, yöneticilik görevi olması, ekonomik durumu, görev yapılan kurum türü açısından bazı boyutlar için anlamlı farklılıklar elde edilirken, cinsiyet, medeni durum, mesleki deneyim ve kurumda çalışma süresi açısında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Çalışmanın sonucunda alan yazınına katkı sağlayacağı öngörülen öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-28

Sayı

Bölüm

İşletme