KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİNİN YENİDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARACI ROLÜ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V50.08

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Sosyal Sorumluluk- Çevre Bilinci- Yeniden Satın Alma Niyeti- Marka İletişimi

Özet

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, markaların üretim ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken üstlendikleri sorumlulukların duyurumunda önemli bir araçtır. Özellikle markaların tüketime konu mal ve hizmetlerin üretimi aşamasındaki çevreye olası zararları ortadan kaldırmaya yönelik çeşitli uygulamaları benimsemeleri, çevre bilincini içselleştirmeleri, ekonomik sorumluluk, yasal sorumluluk, etik sorumluluk, gönüllü sorumluluk alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri aracılığıyla duyurumlar gerçekleştirmeleri, tüketicinin marka ile ilgili satın alma niyetini pozitif yönlü etkilemektedir. Bu doğrultuda, bir markanın başarısının artık sadece karlılık oranları ile ölçülmediği aynı zamanda toplumun beklentilerine cevap verebilme yeteneği ile ölçüldüğü söylenebilir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini öne çıkartan markalara tüketici ilgisinin de daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tüketicinin markaya yönelik yeniden satın alma niyeti üzerinde etkisinin ne yönde olduğu ve bu etkide çevre bilincinin aracı rolünün bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Çevrimiçi anket yöntemiyle İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş üzeri 435 kişiden veri toplanmıştır. Veri toplanırken kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular kapsamında, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin   tüketicilerin yeniden satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu ve bu etkide çevre bilincinin aracı rolünün de olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-28

Sayı

Bölüm

İşletme