DİJİTALLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ BRICS-T ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2024.V54.02

Anahtar Kelimeler:

dijitalleşme, büyüme, panel veri analizi, BRICS-T ülkeleri

Özet

Dijitalleşme, ekonomik büyümeyi artırmanın temel nedenlerinden biri olarak verimlilik artışı ve erişilebilirliği sağlar. Ayrıca, dijitalleşme yenilikçilik ve sektörel gelişmenin sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğrenme yöntemlerindeki dönüşümü destekleyerek, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olur ve böylece ekonomik büyümeyi destekleyen bir iş gücü yaratır. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülke grubundan BRICS-T ülkelerinde 2010-2022 dönemi yıllık verilerini kullanarak dijitalleşmenin büyüme üzerine etkisini panel eşbütünleşme analizi yardımıyla araştırmaktır. Westerlund ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen LM bootstrap panel eşbütünleşme testi sonucunda uzun dönemli ilişki belirlenmiştir. Panel genelinde bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri ihracatı, internet kullanan birey sayısı ve cep telefonu abone sayısı değişkenleri büyüme üzerinde pozitif yönde anlamlı ilişkili çıkmıştır. Büyüme üzerinde en etkili değişken bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri ihracatı olarak belirlenmiştir. Modelde, hata düzeltme teriminin katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani; modelin hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır, kısa dönemli ilişki belirlenmiştir. Kısa dönemde katsayılar daha düşük çıkmıştır. Bağımsız değişkenler, kısa dönemde uzun döneme göre büyüme üzerinde daha az etkili olmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-19

Sayı

Bölüm

İktisat