Türkiye'de Okul Öncesine Yönelik Yapılmış Müzik Eğitimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yazarlar

  • Tarkan YAZICI Mersin Üniversitesi
  • Şefika TOPALAK Trabzon Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-05

Anahtar Kelimeler:

Müzik- Okul Öncesi- Müzik Eğitimi- Lisansüstü Tezler

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi ile ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu bağlamda Türkiye’de 2019 yılına kadar yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinde erişime açık olan 47 lisansüstü tez farklı değişkenler açısından ele alınıp, dikkate alınan değişkenler doğrultusunda gruplandırılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman analizi incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere çalışmanın amacına yönelik olarak her bir tez araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lisansüstü Tez İnceleme Formu”nun kullanılmasıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Okul öncesi ile ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezleri; (1) araştırmacıların cinsiyetlerine, (2) yıllara ve tez türlerine, (3) çalışma yapılan üniversiteye, (4) danışman ünvanlarına, (5) yöntemine, (6) veri toplama araçlarına, (7) çalışma yapılan enstitülere, (8) örneklem/çalışma grubu büyüklüklerine, (9) katılımcıların niteliklerine ve (10) konu alanlarına göre dağılımı olmak üzere on ana başlık üzerinde toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen tez çalışmaları arasında en büyük oranı yüksek lisans tezlerinin oluşturduğu; en çok tez çalışmasının 2019 yılında yapıldığı; çalışma konusu ile ilgili sadece beş doktora tezinin ve bir sanatta yeterlilik tezinin yapıldığı; en çok çalışmanın Marmara Üniversitesi ile Gazi Üniversitesinde ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği; yapılan çalışmalarda daha çok nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve en çok durum tespitine yer verildiği; çalışma konusu ile ilgili olarak kadın araştırmacıların erkek araştırmacılara oranla daha çok çalışma yaptıkları tespit edilmiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler