Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş AB Ülekerli Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-11

Anahtar Kelimeler:

Savunma Harcamaları- Ekonomik Büyüme- Panel Veri Analizi- Eşbütünleşme ve Nedensellik Testi

Özet

Savunma ekonomisi literatüründe, savunma harcamalarının ekonomik etkilerine ilişkin temel iki yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki, savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi arttırdığını belirten Askeri Keynesçi Yaklaşım ve Benoit Hipotezi’dir. İkinci yaklaşım ise, savunma harcamalarının üretken yatırımlar üzerinde dışlama etkisini gösteren Neoklasik Yaklaşım’dır. Bu çalışmada, 2005-2017 yılları arasında seçilmiş 21 Avrupa Birliği ülkesi için savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri analizi ile incelenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ikinci nesil panel birim kök testleri ve panel eşbütünleşme testleri ile belirlenmiştir. Ayrıca, uzun dönem eşbütünleşme katsayıları, Eberhardt-Bond (2009) Panel AMG (Augmented Mean Group) yöntemiyle ile tespit edilmiştir. AMG analiz sonuçları, savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. Emirmahmutoğlu ve Köse Nedensellik Testi (2011) sonuçları ise, savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin olduğunu göstermiştir. Araştırmanın ampirik bulguları, seçilmiş 21 AB ülkesinde savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi destekleyici nitelikte etkide bulunduğunu göstermiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler