DO?RUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOM?K, KURUMSAL, POL?T?K, SOSYAL VE KÜLTÜREL BEL?RLEY?C?LER?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik- Etkenler- Kurumsal- Politik- Sosyal- Kültürel- Do?rudan- Yabanc?- Sermaye- Yat?r?mlar?

Özet

Do?rudan yabanc? sermaye yat?r?mlar? 1980?li y?llardan itibaren artmaya ba?lam?? ve özellikle geli?mekte olan ülkeler ile yükselen piyasa ekonomileri için önemli bir yat?r?m ve teknoloji transfer kayna?? olmu?tur. Birçok ülke do?rudan yabanc? sermaye giri?lerinin olumlu ekonomik etkilerini dikkate alarak kurumsal ve ekonomik araçlar? kullanarak do?rudan yabanc? sermaye yat?r?m? çekmeye çal??m??lard?r. Bu çal??mada do?rudan yabanc? sermaye yat?r?mlar?n?n belirleyicilerine ili?kin literatür gözden geçirilerek, do?rudan yabanc? sermaye yat?r?mlar?n?n ekonomik, kurumsal, politik, sosyal ve kültürel belirleyicileri ortaya konulmu?tur.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler