N?ZAM? GENCEV?'N?N POET?K ?RS? AZERBAYCAN MÜZ???N?N ARA?TIRILMASINDA DE?ERL? B?R KAYNAK G?B?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Azerbaycan- Nizami- Gence- Müzik- Kültür

Özet

Azerbaycan büyük ?airi ve mütefekkiri Nizami Ganjavi'nin eserleri, Do?u'nun, ya?ad??? eski ?ehirlerden olan Gence de dahil olmak üzere tüm Azerbaycan'?n zengin müzik kültüründe somutla?m??t?r. 12. yüzy?l rönesans?n? ve o zaman?n müzik kültürünü somutla?t?ran büyük Azerbaycanl? ?air ve dü?ünür ?eyh Nizami'nin ola?anüstü hizmetlerinden biri, klasik ?iirimizde müzik sa?lama gelene?inin yarat?lmas?d?r. Nizami Ganjavi'nin müzikle ilgili ayr? bir yap?t? henüz bilinmiyor. Ancak müzik, eserlerinin tüm ?iir dillerini kapsar. Müzik en popüler leitmotiflerden biridir. ?airin eserlerinin minyatürü de müzik aletlerinin ve müzik ziyafetlerinin tarifine harika bir yer verir. Nizami'nin müzik ba?lant?s? her ayr?nt?da duyulur. Ara?t?rma sonucunda Nizami`nin "Khamsa" eserinde her ?iirinin kendine özgü müzik ve ses dünyas?na sahip oldu?unu güvenle söyleyebiliriz. Nizami'nin ?iirlerinde de bir bütün olarak müzi?e ayr?lm?? sayfalar buluyoruz, ancak metnin zarif bükümü daha fazla veriliyor. Nizami Ganjavi'nin ?iirleri "S?rlar?n Hazinesi", "Khosrov ve ?irin", "Leyli ve Mecnun", "Yedi Güzel", "?skendername" , vokal ve enstrümantal müzik, saray ve halk müzi?i, askeri ve lirik müzik, dans müzi?i, müzik aletleri ve müzik icrac?lar?, sözlü gelene?e, mugam, s?n?fland?rma ve daha fazlas?na dayanan profesyonel müzi?in estetik ve teorik sorunlar?, bu tür konular ?iirsel olarak yorumlan?r. 12. yüzy?l?n müzi?ini duyam?yor olsak da, o zaman?n müzik kültürü hakk?nda bilgi bize bir bütün olarak müzik kültürünü dü?ünmek için bir temel sa?l?yor.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler