ÇOCUKLARIN OYNADI?I OYUN TÜRLER?N?N K???L?K GEL???M? VE DAVRANI?I ÜZER?NDEK? ETK?LER?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Oyun- Türleri- Çocuk- ve- Geli?imi

Özet

Oyun, çocuklar?n e?lenceli faaliyetlerinden biridir. Çocu?un oldu?u her alanda ve zamanda oyun etkinlikleri bulunmaktad?r. Oyun, çocu?u e?itim ve ö?renimini, hayal gücünü, yarat?c?l???n? geli?tirme, bilgi ve becerilerini de?erlendirme, anlama gibi alanlara katk? sa?lamaktad?r. Oyun ve oyun türleri çocu?un geli?iminde önemli rol oynamaktad?r. Çocu?un psikolojik, fizyolojik, motor ve becerilerini geli?tirdi?i gibi davran??lar?na da büyük etki etmektedir. Bu derleme çal??mas?n?n amac?, çocuklu?un ilk dönemlerinden itibaren oynanan oyun türlerinin çocu?un ki?ilik geli?imine ve davran?? ?ekillerine yapt??? etkinin ara?t?r?lmas?d?r. Bu kapsamda oyun türlerinin, çocu?u sosyalle?tirdi?i, olumlu sosyal davran??lar?n? geli?tirdi?i, empati becerilerini artt?rd???, özgüven ve kendini anlama yeteneklerini geli?tirdi?i saptanm??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler