A?LEN?N AKADEM?K TUTUMUNUN BA?ARIYA ETK?S?NDE Ö?RENME SORUMLULU?UNUN ARACILIK ETK?S?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Aile- Ba?ar?- Akademik- Tutum- E?itim- Ö?renme

Özet

Toplum içerisinde en küçük birim olarak kabul edilen aile unsurunun ki?inin ya?am?nda edindi?i yer ve önem çok büyüktür. Ki?iyi pek çok konuda etkileyen aile, ki?inin e?itim hayat?ndaki ilk basamakt?r. E?itim ve ö?retim etkinliklerinin bir plan dahilinde yürütüldü?ü kurulu? olan okuldan önce ve en az okul kadar tesiri olan ilk kurum ailedir. Ek olarak ailenin sahip oldu?u e?itim durumu, ekonomik gücü, yer ald??? çevre ve benzeri unsurlar ö?rencilerin akademik ba?ar?s?na da etki etmektedir. Ö?renme sorumlulu?u ise ki?inin kendi hedefleri ve kendi ö?renme süreci ile ilgili gerekenleri üstlenmesidir. Bu kavram da aile içerisinde çe?itli tutumlar ile birlikte ?ekillenmektedir. Bu unsurlar ö?rencilerin ba?ar?s?na etki etmekte ve bu ba?ar?s?zl?k durumunu engellemek için yarar sa?lamaktad?r. Bu çal??ma, e?itime yans?yacak pek çok olgunun olu?tu?u aile yap?s? içinde gösterilen akademik tutumlar?n ba?ar?ya olan etkisinde ö?renme sorumlulu?u gibi bir kavram?n arac?l?k etkisini konu alm??t?r. Ara?t?rmada amaç, ailenin akademik tutumu ile birlikte çe?itli (ya?, cinsiyet, s?n?f, karde? say?s?, anne baba e?itim seviyesi, gelir durumu, evdeki oda durumu vb.) gibi de?i?kenlerin de dikkate al?narak ba?ar?ya etkisinde ö?renme sorumlulu?unun arac?l?k etkisini saptamakt?r. Ara?t?rma ile ailenin akademik tutumu artt?kça ö?renme sorumlulu?u artmakta, ailenin akademik tutumu ve ö?renme sorumlulu?u performans ba?ar?s?zl??? de?i?keni ile anlaml? ili?kili olup, ö?renme sorumlulu?unun ?k?smi arac?? etkili bir de?i?ken oldu?u sonuçlar?na ula??lm??t?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler