PALYAT?F BAKIM H?ZMETLER?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Palyatif- bak?m- Terminal- dönem- Hospis

Özet

?nsano?lu, do?umundan ölümüne kadar olan süreçte ya?am?n? tehdit edebilecek birçok sa?l?k sorunlar? ile kar??la?maktad?r. Dünya nüfusunun son dönemlerde giderek ya?lanmas?, teknolojik geli?melerin h?zlanmas? ve hayat? olumsuz etkileyen hastal?klar?n tedavisinde meydana gelen geli?meler ile beraber hastalar?n ya?am sürelerinin uzamas? palyatif bak?m?n gerekli?ini artt?rm??t?r. Palyatif bak?m, hastalar?n fiziksel, psikososyal ve manevi semptomlar?n?n kapsaml? bir ?ekilde de?erlendirilmesi, tedavisi sayesinde hasta ve hasta yak?nlar?n?n ac?lar?n? dindirmek ve ya?am kalitesinin iyile?tirilmesine yönelik olarak verilen hizmetlerdir. Çal??mam?zdaki amaç; hastalar?n ya?amlar?n?n son dönemlerinde maruz kalacaklar? s?k?nt?lar?n azalt?lmas?n? sa?layacak hizmetlerin sunulmas?n? sa?layacak personelini konu hakk?nda bilgilendirmek ve hasta yak?nlar?n?n ya?amlar?n? daha kaliteli bir hale dönü?türmeyi sa?layacak çözüm ve önerilerde bulunmakt?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler