ÇA?DA? HALK OZANI BARI? MANÇO?NUN FELSEFES? ?LE SANAT ANLAYI?I ÇERÇEVES?NDE KÜLTÜREL M?RASIN KORUNMASI VE AKTARIMI

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Bar??- Manço- milli- kültür- kültürel- miras- miras?n- korunmas?.

Özet

?nsano?lu, çevresindeki kültürel unsurlarla do?ay? harmanlayarak ortaya ç?kard??? farkl? ve de özgün ö?retilerle kendini var eder ve ya?am?n? olu?turur. Toplumun bir parças? olan sosyal normlar?, içinde ya?ad??? toplumdan kazan?r. Yani kültür do?u?tan edinilmez, ya?an?lan toplumdan zaman içerisinde ö?renilir. Bu kazan?mlar?n? da milli ?uurun ve kültürün devaml?l???, aktar?m? için payla?mak durumundad?r. Bu payla??m ayn? zamanda kültürel miras?n korunmas? ve aktar?m? demektir ve bu aktar?m ancak sanat, edebiyat, felsefe gibi arac?lar ile en etkili ?ekilde gerçekle?tirilebilir. Sanat eseri, edebiyat ürünü, felsefi fikir; kültürel miras?n korunmas?n?n en temel yap?lar?d?r. Ve tabiki bunu gerçekle?tiren sanat, edebiyat, felsefe adamlar? da ba? aktörlerdir. ??te Bar?? Manço da derin felsefesi ve sanat anlay??? ile sanat eserleri arac?l???yla bu aktar?m?n çok önemli mihenk ta?lar?ndan biridir. O; milli de?erlere, halk edebiyat? ürünlerine, yüce insanl?k felsefesine, evrensel alg?ya sahip, tüm hayat?n? insanl?k ad?na adayan ve evrenselin fark?ndal??? ile halk kültürünün, milli kültürün her güzel de?erine sahip ç?k?p bunun süreklili?i için çaba harcayan, bir büyük de?erdir. Çal??mam?zda Bar?? Manço?nun ?ahs?nda milli de?erlere, milletin öz kültürüne, ulus benli?ine, milleti millet yapan geçmi?ten bugüne tüm sanat ve edebiyat eserleri arac?l???yla özellikle de halkbilimi ürünleri ile milli haf?zaya böylesine sahip ç?kan, bunu koruyup kollayan gelecek ku?aklara en iyi ?ekilde aktaran kültürel mirasa büyük katk? sunan ?anlam? ele al?n?p incelenmektedir. ??levsel kuram çerçevesinde olu?turdu?umuz çal??mam?zda Bar?? Manço?nun yediden yetmi? yediye her ya?a her kültüre ula?abilen samimiyeti, hümanizmas? Türk kültürünün önemli mihenk ta?? olan kültürel miraslar?n? çe?itli, kendine has yöntemlerle insanl???n fark?ndal???na sunmas?, korumas?, de?erlere dikkat çekmesi ve bunu kendine görev edinmesi, her ya?a uygun hitap ?ekli ile Türk milleti için büyük bir ?ans oldu?u ortaya konulmaktad?r. Ve O?nun büyük katk? ve çabalar? ile kültürel miras?n korunmas? ve kültürün gelecek nesillere aktar?lmas? konusunda çok önemli bir de?er oldu?u noktas?nda sonuçlara ula??ld?.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler