Sağlık Çalışanlarında Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Sürdürebilirliğe Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2022-V30-03

Anahtar Kelimeler:

örgüt- sağlık- çalışan- Sürdürülebilirlik- sosyal sorumukuk

Özet

Aralarında sıkı bir ilişki bulunan, örgüt, örgüt üyeleri ve toplumsal çevre sınırsız bir etkileşim halindedir. Sınırsız istek ve amaçların gerçekleşmesi aşamasında birbirlerine ihtiyaç duyan bu gruplar arasında gizil bir bağdan bahsetmek mümkündür. Bu gizil bağ son dönemlerde çeşitli isimler alarak sergilenen korumacı tutumlarla zati menfaatlere de sahip çıkılmaktadır. Örgütsel sürdürebilirlik kapsamında kurumsal menfaatler örgüt üyelerine empoze edilmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal faydanın arttırılması hedef alınırken bir açıdan krizlerin etki alanından kaçınmak çabası sarf edilmektedir.   Bu kapsamda gerçekleştirilen alan yazım taramasının yanı sıra nicel araştırma yönteminden yararlanarak 467 kişilik örneklem grubuyla anket uygulaması gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da özel sağlık işletmelerinde görev alan sağlık çalışanları rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Demografik Bilgi Formu, Örgütsel Sürdürülebilirlik Ölçeği, Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği ve On Maddeli Kişilik Ölçeğinden oluşan anket formu 5’li Likert ölçek tipi ve 79 maddeden meydana gelmektedir. IBMM SPSS 26.0 ve AMOS 23.0 paket programlarından yararlanılarak gerçekleştirilen veri analizi sonucunda sağlık çalışanlarında sosyal sorumluluk algısının, örgütsel sürdürebilirliğe etkisinde kişilik özelliklerinin aracı rolü tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-15

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri