TÜRK?YE?DE B?REYSEL KRED?LER?N EKONOM?K BÜYÜME ÜZER?NDEK? ETK?S?: ZAMAN SER?S? ANAL?Z?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Bireysel- Krediler- Ekonomik- Büyüme- Zaman- Serisi- Analizi

Özet

Türkiye ekonomisinde bankac?l?k sektöründe2001 krizinden sonra güçlü ekonomiye geçi? program?yla birlikte bireysel kredilerde önemli art??lar ya?anm??t?r. Bu ba?lamda çal??mada Türkiye ekonomisinde 2004Q4-2014Q2 dönemine ait üçer ayl?k veriler kullan?larak bireysel kredilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ara?t?r?lm??t?r. Yap?lan zaman serisi analizinde modelde yer alan de?i?kenler aras?ndaki ili?ki Johansen e?tümle?me ve Granger nedensellik analizi ile incelenmi?tir. Ula??lan sonuçta ihtiyaç kredileri ile konut kredileri ve ta??t kredileri ile de ihtiyaç kredileri aras?nda çift yönlü bir nedensellik ili?kisi bulunmu?tur. Büyüme oranlar?ndan ta??t kredilerine, konut kredilerinden hem ihtiyaç hem de kredi kartlar?na ve son olarak kredi kartlar?ndan ihtiyaç kredilerine tek yönlü bir nedensellik ili?kisinin varl??? belirlenmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler