TEDARİK ZİNCİRLERİ KESİNTİLERİ, EŞİTSİZLİK ŞOKLARI VE KURUMSAL YENİLİKLERİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞME HIZINA ETKİLERİ: PANEL VAR ANALİZİ

Yazarlar

  • M. Sait ÇAKIR Istanbul Technical University
  • Resul AYDEMİR

Anahtar Kelimeler:

tedarik zincirleri- Kuznets eğrisi- sanayileşme- kurumlar- panel VAR model

Özet

Bu çalışmamızda tedarik zincirleri kesintileri, eşitsizlik şokları ve kurumsal yeniliklerin gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme hızına etkilerini panel VAR modeli ile incelemekteyiz. Bulgularımıza göre gelir bölüşümündeki bozulma gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme çabalarına zarar verirken kurumsal faktörlerdeki iyileşmeler bu çabaları güçlü kılmaktadır. Diğer yandan, tedarik zinciri kesintilerinin sanayileşme üzerindeki etkisi doğrusal olmayan bir patika izlemektedir; bu da yerel endüstrilerin ithal girdi darboğazlarını aramalı ithal ikamesi yoluyla massedebildiğini göstermektedir. Küresel değer zincirlerine geriden katılım ile düzenleyici kurumsal nitelikler arasında herhangi bir Granger-nedensellik ilişkisinin bulunmaması literatürde sıklıkla işlenen yönetişimsel iyileşmelerin değer zincirlerine katılımı destekleyeceğine dair tezin gelişmekte olan ülke bağlamında geçerli olmayabileceğini göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-22

Sayı

Bölüm

Ampirik İktisat