COVID 19 SÜRECİNDE İŞVEREN MARKASI OLUŞUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK UNSURLAR: TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Faruk ÇAKMAK Gebze Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

İşveren Markası- Demografik Unsurlar- Telekomünikasyon Sektörü

Özet

Bu çalışma telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede işveren markası boyutlarının, Covid 19 süreci sonrası demografik unsurlar bağlamında ne şekilde etkilendiğini konu almaktadır. Araştırmanın uygulama aşamasında; Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde çalışan 528 çalışana çevrimiçi anket açılmış olup, 474 kişiden dönüş alınmıştır. Çalışmanın analiz safhasında SPSS 22.0 programından faydalanılarak hipotez önermelerine ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre; çalışanların işveren markası algılarıyla cinsiyet değişkeni arasında farklılıklar bulunmazken; çalışma şekli, yaş, eğitim düzeyi ve kıdem değişkenleri arasında farklılıklar bulunmuştur. Elde edilen araştırma sonuçlarının teorik ve pratik etkileri tartışılarak sektör yöneticilerine ve gelecekte yapılacak çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-22

Sayı

Bölüm

Demografi