BRICS-T ÜLKELERİNDE İNOVASYONUN REKABETE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V23-04

Anahtar Kelimeler:

BRICS-T- Küresel İnovasyon Endeksi- Küresel Rekabet Endeksi

Özet

Ekonomilerin rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için önemli unsurlardan biri de inovasyondur. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, yüksek büyüme hedefli oldukları için, gelir yaratıcı faaliyetler olan inovatif faaliyetleri desteklemek durumundadırlar. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülke grubu BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye)’de inovasyonun rekabet gücüne etkisini belirlemektir. Bu sebeple, BRICS-T ülkelerinin 2011-2021 dönemine ilişkin Küresel Rekabet Endeksi, Küresel İnovasyon Endeksi ve GSYH verileri kullanılarak panel eşbütünleşme ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, panel geneli için ülke grubunda ele alınan bağımsız değişkenler inovasyon ve GSYH rekabet üzerinde pozitif yönde istatistik anlamlı ilişkili çıkmıştır. Panel genelinde, Küresel İnovasyon Endeksi değişkeni Küresel Rekabet Endeksi değişkenini %18.4 artırmakta, ayrıca GSYH değişkeni küresel rekabet değişkenini %13.5 artırıcı yönde etkilemektedir. BRICS-T ülke grubunda ele alınan ülkelere göre; inovasyonun rekabeti en çok etkilediği ülke Rusya ve Çin, en az etkilediği ülke Güney Afrika ve Türkiye olarak belirlenmiştir. Gelişmekte olan ülke grubu olan BRICS-T ülkelerinde inovasyonun rekabet gücüne etkisi GSYH’dan daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-02

Nasıl Atıf Yapılır

AKTAŞ, N. (2023). BRICS-T ÜLKELERİNDE İNOVASYONUN REKABETE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (23), 37–47. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V23-04

Sayı

Bölüm

Ekonometri