AZӘRBAYCANDA MÜӘSSİSӘLӘRİN RӘQABӘTӘ DAVAMLILIĞI ÜZRӘ İSTEHSALIN TӘŞKİLİ PRİNSİPLӘRİ

Yazarlar

  • İntizar MƏMMƏDOVA Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2016‐V4‐07

Anahtar Kelimeler:

r&#601- qab&#601- t- t&#601- davaml?l?q- &#601- mt&#601- nin- tqabiliyy&#601- tliliyi- mühitinin- prinsipl&#601- ri.

Özet

Tәdqiqatın әsas mәqsәdi Azәrbaycan Respublikasında mövcud olan müәssisәlәrin uğurlu fәaliyyәtlәrinin reallaşdırılması üçün rәqabәtә davamlılıq prinsiplәrinin xüsusiyyәtlәrini әsaslandırmaqdır. Burada hәmçinin rәqabәt mühitinә tәsir edәn amillәr öyrәnilmişdir. Tәdqiqat işi bu sahәdә gözlәnilәn müvaqif qaydaların tәtbiqi üzrә idarәetmәnin sistemli tәhlilinә vә mәntiqi ümumilәşdirmәsinә әsaslanır. Tәdqiqat nәticәsindә aşkar edilmişdir ki, müәssisәlәrin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması üçün xarici mühitdә tәsir amillәri tәcübi әhәmiyyәti, müәssisәlәrin rәqabәt üstünlәrinin tәsnifatının geniş tәsviri aktual problemin hәllindә böyük әhәmiyyәt kәsb edir. Tәdqiqatın mәhdudiyyәtlәri mәqalә üçün rәqabәt mühitinin tәhlili, әrazi şәraiti, müvafiq qaydaların gözlәnilmәsi nәzәri baxımdan әsas götürülmüşdür. Tәdqiqatın elmi yeniliyi Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin rәqabәtә davamlılıq ehtiyatlarını altı qrup prinsipindә göstәrilmişdir.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler